Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/820/30.5.2018
Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009)».

ALPHA TRUST - 7.6.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 7/6/2018


Δελτίο Τύπου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 25.5.2018
Αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Folli Follie Α.Ε. 

Ανακοίνωση που έχει αναρτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική τους πρακτική των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών EBA-ESMA σχετικά με την αξιολόγηση καταλληλότητας μελών ΔΣ και προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις

https://www.esma.europa.eu/document/joint-esma-and-eba-guidelines-assessment-suitability-members-management-body-and-key-0

 

Ανακοίνωση που έχει αναρτήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ESMA)
Σχετικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική τους πρακτική των κοινών κατευθυντηρίων γραμμών ESMA σχετικά με τα σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δυνάμει του άρθρο 28 του Κανονισμού για τα ΑΚΧΑ


International Statistical Release - Q1 2018.

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows - Trends in the First Quarter 2018

EFAMA Quarterly Statistical Release for 31/03/2018.

Trends in the European Investment Fund Industry in the First Quarter of 2018.

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Μαρτίου 2018