Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

Οδηγία 2018/1673/ΕΕ 23.10.2018
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 708/17.04.2018
για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υπόδειγμα που χρησιμοποιείται από διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων της χρηματαγοράς για την υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμός ΕΕ 990/10.04.2018
για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απλές, διαφανείς και τυποποιημένες (STS) τιτλοποιήσεις και τα εμπορικά χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία (ABCP), τις απαιτήσεις για περιουσιακά στοιχεία τα οποία λαμβάνονται στο πλαίσιο συμφωνιών αγοράς και επαναπώλησης και τις μεθοδολογίες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας


ΚΡΙ ΚΡΙ - 14.12.2018
Δελτίο Τύπου Παρουσίασης στην Ε.Θ.Ε. της 14/12/2018

N.4571 ΦΕΚ 186/Α/30.10.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 3ο τρίμηνο 2018


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε.

International Statistical Release - Q3 2018.

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows - Trends in the Third Quarter of 2018

EFAMA Quarterly Statistical Release for 30/09/2018.

Trends in the European Investment Fund Industry in the Third Quarter of 2018.

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2018

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Αυγούστου 2018

International Statistical Release - Q2 2018.

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows - Trends in the Second Quarter of 2018

ASSET MANAGEMENT IN EUROPE.

EFAMA΄s 10th Edition