Α.Ε.Δ.Α.Κ. / Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) αποτελούν διεθνώς παράγοντα ανάπτυξης της Οικονομίας και των Κεφαλαιαγορών.
Οι ΟΣΕΚΑ είναι οργανισμοί που αντλούν τη δύναμή τους από τη μεγάλη αξία της συλλογικής διαχείρισης των επενδύσεων μεγάλου αριθμού επενδυτών.
Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Οι πρώτες Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ιδρύθηκαν στην Ελλάδα αμέσως μετά τη θέσπιση του Νόμου 2396/1996, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία ISD 93/22.
Σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελείται από το Νόμο 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/17.08.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις»
Α.Ε.Ε.Α.Π.

Οι Α.Ε.Ε.Α.Π. αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (N. 4141/2013), οι Α.Ε.Ε.Α.Π. υποχρεούνται σε υποβολή αίτησης εισαγωγής των μετοχών τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εντός δύο ετών από τη σύστασή τους.
Περισσότερα...
Α.Ε.Ε.Χ.

Οι Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου είναι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων κλειστού τύπου οι οποίοι λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους