Ο Κανονισμός Συμπεριφοράς των Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων ορίζεται με την υπ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,όπως τροποποιήθηκε από την 3/791/12.7.2017 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.