Οι Κανόνες Συμπεριφοράς των Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχουν θεσπισθεί με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ αριθ. 1/452/1.11.2007 και σκοπός τους είναι οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ενεργούν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σε πελάτες με αμεροληψία, εντιμότητα και επαγγελματισμό, ώστε να εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους και ειδικότερα να συμμορφώνονται με τις αρχές που αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.