Το φορολογικό καθεστώς που διέπει τους ΟΣΕΚΑ καθορίζεται από το άρθρο 103 του Νόμου 4099/2012, όπως τροποποιήθηκε από 01/06/2016 από το Άρθρο 48 του Νόμου 4389/2016.

 

Βασικά σημεία:

Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξανόμενου ως ακολούθως, αναλόγως της κατηγορίας κάθε ΟΣΕΚΑ ή τυχόν επί μέρους επενδυτικών του τμημάτων βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

α) για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς άνευ προσαυξήσεως,

β) για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, κατά είκοσι πέντε εκατοστά της μονάδας (0,25)

γ) για μικτούς ΟΣΕΚΑ, κατά πέντε δέκατα της μονάδας (0,5) δ) για μετοχικούς ΟΣΕΚΑ, και για κάθε άλλη κατηγορία ΟΣΕΚΑ πλην των αναφερόμενων πιο πάνω περιπτώσεων, κατά μία (1) μονάδα.

 

Ο οφειλόµενος φόρος κάθε εξαµήνου δεν µπορεί να είναι µικρότερος:

α) του 0,025% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για ΟΣΕΚΑ χρηµαταγοράς,

β) του 0,175% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για οµολογιακούς ΟΣΕΚΑ,

γ) του 0,25% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για µικτούς ΟΣΕΚΑ,

δ) του 0,375% του εξαµηνιαίου µέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειµένου για µετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ.

 

Ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με δήλωση που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιουλίου και Ιανουαρίου του επόμενου εξαμήνου από τον υπολογισμό του.