Σημειώσεις

 1. Τα ιστορικά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τις Α.Ε.Ε.Χ. με ευθύνη τους και η περιοδική ενημέρωση γίνεται επίσης από τις Εταιρείες με ευθύνη τους.
 2. Οι κενές ημερομηνίες που τυχόν εμφανίζονται στους πίνακες στατιστικών σε παλαιότερα έτη, οφείλονται σε αδυναμία των Εταιριών να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία
 3. Για τις Εταιρείες που προβαίνουν σε αγορά ιδίων μετοχών και για τον υπολογισμό της εσωτερικής αξίας, δεν αφαιρείται το κόστος κτήσης των ιδίων μετοχών και λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρίας
 4. Οι τιμές των εισηγμένων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Στατιστικά Α.Ε.Ε.Χ. - Δελτίο Τιμών Εισηγμένων Α.Ε.Ε.Χ.) καταχωρούνται στη βάση:
  • σε μηνιαία βάση από 1/1/1997 μέχρι και τις 31/12/2000
  • ανά δεκαπενθήμερο από 1/1/2001 μέχρι και την 30/9/2003
  • ανά δεκαήμερο από 20/10/2003 (προσαρμογή της βάσης δεδομένων στην απόφαση της Ε.Κ. 4/278/12.08.2003 για τη δημοσίευση της εσωτερικής αξίας των μετοχών των εταιριών ανά δεκαήμερο)

  Υπολογισμός Καθαρής Αξίας Ενεργητικού Α.Ε.Ε.Χ.

   

  1. Σύνολο Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές (Σύνολο Ενεργητικού + Υπεραξία χρεογράφων περιόδου)
   Μείον: Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που εμφανίζονται στο Ενεργητικό
   Μείον: Υποχρεώσεις + Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
   Μείον: Μεταβατικοί Λογ/σμοί Παθητικού
   Πλέον: Μέρισμα χρήσης μη αποκοπέν
  2. Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
   Μείον: Διαφορές αποτίμησης χρεογράφων που εμφανίζονται στο Ενεργητικό
   Πλέον: Κέρδη περιόδου
   Πλέον: Υπεραξίες χρεογράφων περιόδου
   Πλέον: Μέρισμα χρήσης μη αποκοπέν
 5.