Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

Εκτύπωση
Αναζήτηση Νομοθεσίας
 
+ 14 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 894/4/23.10.2020
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών.
Οδηγία 2015/849/ΕΕ 20.05.2015
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4557 ΦΕΚ 139/Α/30.7.2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
National Risk Assessment_Οκτώβριος 2018
Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας
Οδηγία 2018/1673/ΕΕ 23.10.2018
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου 04.01.2018
Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 31.01.2019
για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 67343 ΕΞ 2019 ΦΕΚ 2443/Β/20.06.2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
ΝΟΜΟΣ 4734 ΦΕΚ 196/Α/8.10.2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
δ) Προσαρμογή στην παρ. 3 τού άρθρου 6 του ν.4557/2018, περίπτωση (θ), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.3.2021
Εγγραφή των πρώτων παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/898/3.12.2020
Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών
ΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
Τα άρθρα 57 και 58 τροποποιούν τον Ν. 4557/2018
ΝΟΜΟΣ 5090 ΦΕΚ 30/Α/23.02.2024
Το άρθρο 133 τροποποιεί την παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018. Αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1017/2/17.4.2024
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 1η Μαΐου 2024.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3/1013/14.3.2024
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 29η Μαρτίου, την 1η Απριλίου & την 24η Δεκεμβρίου 2024.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 981/3/16.3.2023
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 7η & 10η Απριλίου 2023.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 947/11/4.3.2022
Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α., την 15η & 18η Απριλίου 2022
 
 
 
+ 10 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1Α/890/18.09.2020
Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020.
ΝΟΜΟΣ 4706 Εταιρική Διακυβέρνηση ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 60/18.09.2020
Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/891/30.09.2020
Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/892/13.10.2020
Αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/893/16.10.2020
Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4706/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 1149/17.05.2021
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών, εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεών τους και εν όψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/905/3.3.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/917/17.6.2021
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 200-203 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4706/2020
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 876/1/7.4.2020 ΦΕΚ 1413/Β/15.4.2020
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ 10/04/2020, 13/04/2020 και 24/12/2020
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 808/1/7.2.2018 ΦΕΚ 812/Β/7.3.2018
Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 834/17/20.12.2018 ΦΕΚ 6056/Β/31.12.2018
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (24.12.2018)
 
 
 
+ 5 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
β) Προσαρμογή στο άρθρο 73 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ – MiFid II και το άρθρο 71 του ν.4514/2018,
ΝΟΜΟΣ 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. (MiFID II)
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 05.02.2018
για τις απαιτήσεις της οδηγίας MiFID II σχετικά με την παρακολούθηση
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 06.11.2018
σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID II
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 75 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4514 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 49 και - εισάγεται νέο άρθρο 95Α
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 132-137, 142-147, 150, 160, 179-189 και 196 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4514/2018
 
 
 
+ 4 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 798/1/12.10.2017 ΦΕΚ 3866/Β/3.11.2017
Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.
ΝΟΜΟΣ 4443 ΦΕΚ 232/Α/9.12.2016
Ι).......,II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ).......
ΟΔΗΓΙΑ 2014/57/ΕΕ 16.04.2014 (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)
περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 596/2014 16.04.2014 (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς)
για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
α) Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 751/13/24.2.2016
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ (28.03.2016)
 
 
 
+ 28 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ Δ.Σ. 715/29.6.2015
Τραπεζική Αργία σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65)
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/65/28.6.2015
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (Capital Controls)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 715/3/29.6.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 7.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 8η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 9.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 13.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/79/14.7.2015
Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας".
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 15.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 16η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 17.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 19η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/84/18.7.2015
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 20.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α' 84).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 27.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1617/31.7.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 725/3.8.2015
Συνέχιση αναστολής εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1721/17.8.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 727/2/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2165/8.10.2015)
Άρση αναστολής εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 728/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2311/26.10.2015)
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (01.09.2015 έως 30.09./2015)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/2100/25.9.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2625/Β/7.12.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 4.3.2016
Επενδύσεις Τ.Ε.Α. στο πλαίσιο των capital controls
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 4/Β/7.1.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 684/Β/15.3.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2282/Β/22.7.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 3724/Β/18.11.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/2723/3.8.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/3976/14.11.2017
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/687/28.2.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/4315/28.9.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΝΟΜΟΣ 4624 ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019
Άρθρο 86 - Πλήρης άρση των περιορισμών στην ανάληψη και τη μεταφορά κεφαλαίων από 1/9/2019
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 707/8/4.3.2015 (ΦΕΚ Β/381/18.3.2015)
Αναστολή Εξαγοράς Μεριδίων ΟΣΕΚΑ (3.4.2015, 6.4.2015, 24.12.2015)
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/23/22.9.2014
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (ΗΔΑΤ).
 
 
 
+ 16 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/26.6.2014
Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παρ.4 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 95 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΝΟΜΟΣ 4261 ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV)
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ
Κανονισμός ΕΕ 575/2013 (CRR)
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ.1786/28.5.2014
Κεφαλαιακή επάρκεια των ΑΕΠΕΥ κατ' εφαρμογή του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2244/26.6.2014
Ανάρτηση Απόφασης Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 575/2013(κεφαλαιακή επάρκεια).
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2260/27.6.2014
Υπολογισμός των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 3942/27.10.2014
Εφαρμογή εποπτικών αναφορών από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 742/4/2.12.2015
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 751/14/24.2.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Β΄ τρίμηνο 2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/15/18.5.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Γ΄ τρίμηνο 2016.
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 66, 115-129, 192-195, 206-207 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4261/2014
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 682/11/22.5.2014
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/652/11.7.2013 (ΦΕΚ Β/1813/25.7.2013)
Άρση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που συνιστούν τον τραπεζικό κλάδο.
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 675/6/27.2.2014
Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
N. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 723/28.7.2015
Συμπλήρωση της απόφασης 6/675/27.2.2014 (Β’1220/2014) «Παροχή Πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών» του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/641/26.3.2013 (ΦΕΚ 732/Β/29.3.2013)
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ 29.3.2013, 1.4.2013 και 24.12.2013
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/638/11.2.2013 (ΦΕΚ Β/356/19.2.2013)

Έγκριση προγράμματος εκπαίδευσης προσώπων που ασχολούνται με τη διάθεση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. (2013)

 
 
 
+ 37 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 15/633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

Ν.4099 ΦΕΚ 250/Α/20.12.2012

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 16/633/20.12.2012

Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/633/20.12.2012

Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚ 12/638/11.2.2013 (KIID) (ΦΕΚ Β/356/19.2.2013)

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/462/7.2.2008
Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/418/7.3.2007 (ΦΕΚ 606/Β/24.4.2007)

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/438/1.8.2007

Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 776/Β/29.4.2009)

Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/16/ΕΚ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/129/14.4.1998

Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2459/Β/17.12.2009)

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/621/12.7.2012

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/372/15.02.2006
Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/379/18.04.2006
Τροποποίηση της Απόφασης 10/372/15.2.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/268/3.3.2006).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/645/30.4.2013 (ΦΕΚ 1647/Β/3.7.2013)
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ. (παράγωγα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/1/15.5.2016
Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 55
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece
 
 
 
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Τροποποίηση του ν.4099/2012 (Α'250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257 UCITS V) και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/773/20.12.2016
Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/775/31.1.2017 (ΦΕΚ 393/Β/10.2.2017)
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ" (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/791/12.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/789/3.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/831/6.11.2018 (ΦΕΚ 5645/Β/14.12.2018)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 58 15/02/2019
Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ
Κανονισμός ΕΕ 2013/231 19.12.2012
προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 56 του Ν.4646 τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 71 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4099 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12, - εισάγεται άρθρο 13Α, - αντικαθίσταται η παρ.8 του άρθρου 59 και - εισάγεται άρθρο 93Β
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
γ) Προσαρμογή στο άρθρο 94Β του ν. 4099/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.4416/2016, ΦΕΚ Α 160/6.9.2016 (άρθρο 1 παρ.17 της Οδηγίας 2014/91/ ΕΕ) – τροποποίηση UCITS V
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τροποποιήσεις Ν.4099/2012 - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - άρθρα 163-169 Διασυνοριακή Διανομή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες - Άρθρα 198 και 199
ΝΟΜΟΣ 4972 ΦΕΚ 181/Α/23.9.2022
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές - Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (PRIIPs)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 61 / Σεπτέμβριος 2022
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece - Τροποποίηση Εγκυκλίου 55 της Ε.Κ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 62 / 26.07.2023
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/587/2.6.2011 (ΦΕΚ 1428/Β/16.6.2011)
Κατηγοριοποίηση Aμοιβαίων Κεφαλαίων
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/527/30.10.2009 (ΦΕΚ 2320/Β/3.11.2009)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Αξιών στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/527/30.10.2009 (ΦΕΚ 2320/Β/3.11.2009)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας Συστήματος Παραγώγων στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης" (ΕΧΑΕ) και έγκριση Κανονισμού λειτουργίας.

 
 
 
+ 15 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/485/23.9.2008

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ισχύς: 24.9.2008 έως 31.12.2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 38 / 24.09.2008

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης 1/485/23.9.2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 6.10.2008

Λήψη πρόσθετων μέτρων προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/488/10.10.2008 (ΦΕΚ 2176/Β/23.10.2008)

Τροποποίηση της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/485/23.9.2008.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 11.12.2008

Παράταση απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων μέχρι την 31.5.2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 15.5.2009

Επαναφορά των ανοικτών πωλήσεων από 1.6.2009 υπό προϋποθέσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/509/15.5.2009 (ΦΕΚ 1076/Β/4.6.2009)

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ισχύς: από 1 Ιουνίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 548/28.4.2010 (ΦΕΚ 633/Β/12.5.2010)

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 "Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών". Ισχύς: 28/4/2010 - 28/6/2010.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 548/11.5.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με την Απόφαση 548/28.4.2010 του Δ.Σ. της Ε.Κ. για την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ. 26.8.2010

Ανοικτές Πωλήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 14/593/8.8.2011

Τροποποίηση της Απόφασης της Ε.Κ. 1/509/15.5.2009 (ΦΕΚ 1076/Β/4.6.2009) "Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών". Ισχύς: από 9.9.2011 έως και 7.10.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 605/8.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΚ 14/593/8.8.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/599/29.9.2011

Τροποποίηση της Απόφασης της Ε.Κ. 14/593/8.8.2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/608/26.1.2012

Τροποποίηση της απόφασης της ΕΚ 14/593/8.8.2011.

Παράταση Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων μέχρι την 25η Ιουλίου 2012.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/623/24.7.2012

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 14/593/8.8.2011

Παράταση Απαγόρευσης Ανοικτών Πωλήσεων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/629/25.10.2012

Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011.

Παράταση απαγόρευσης ανοικτών πωλήσεων έως 31.1.2013.

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/477/1.7.2008 (ΦΕΚ 1933/Β/19.9.2008)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάντευσης (ΠΜΔ).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009)

Τροποποίηση της απόφασης 2/477/1.7.2008 της ΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009)

Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. με την ονομασία "Εναλλακτική Αγορά".

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/461/24.1.2008 (ΦΕΚ 283/Β/25.2.2008)

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανωνύμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/460/10.1.2008 (ΦΕΚ 97/Β/25.1.2008)

Μητρώο Ειδικών Επενδυτών.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/460/10.1.2008 (ΦΕΚ 97/Β/25.1.2008)

Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά.

 
 
 
+ 33 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2136/Β/1.11.2007

Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ.

Ν. 3606 ΦΕΚ 195/Α/17.8.2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις - (MiFID).

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2597/31.10.2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2137/Β/1.11.2007

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που δευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συναλλακτικής διαφάνειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχώρησης στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Βιβλία και στοιχεία ΑΕΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/443/6.9.2007

Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.188 /25.6.2008

Διευκρινιστική Επιστολή για την παρ.1β του άρθρου 17 της αποφ.1/452/1.11.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/474/13.6.2008 (ΦΕΚ 1368/Β/14.7.2008)

Έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.5221/3.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή της Ε.Κ. σχετικά με την Απόφαση 1/474/13.6.2008.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 39/27.11.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ν. 3763 ΦΕΚ 80/Α/27.5.2009

Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 28: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 61/524/28.9.2009 (ΦΕΚ 2319/Β/3.11.2009)

Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/527/30.10.2009 (ΦΕΚ 2336/Β/13.11.2009)

Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους Συστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2432/Β/9.12.2009)

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 44/17.02.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ.1 του ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/574/17.1.2011

Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/574/17.1.2011

Τροποποίηση της απόφασης 23/530/19.11.2009 "Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 46/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στις ΑΕΠΕΥ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 47/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στους διαχειριστές οργανωμένων αγορών καθώς και στις ΑΕΠΕΥ και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 50/14.12.2012

Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 12 και 14 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 1/452/1.11.2007 με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/387).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 51/13.03.2013

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων.

N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 13 του Ν.4141/2013 προσθέτει το άρθρο 21Α και τροποποιεί το άρθρο 14 του Ν.3606/2007.
N.4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 108 του Ν.4209 αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν.3606/2007.
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 24 του Ν.4416 τροποποιεί τα άρθρα 12, 25, 36 και 39 του Ν.3606/2007.
Ν. 4474 ΦΕΚ 80/Α/07.06.2017
Το άρθρο 20 του Ν.4474 αντικαθιστά το άρθρο 22 του Ν.3606/2007 "Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ".
Ν. 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Το άρθρο 97 του Ν.4514 καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του Ν.3606/2007.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/808/7.2.2018
Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/894/23.10.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ» (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007).
 
 
 
+ 33 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/459/27.12.2007
Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. (Η απόφαση ΕΚ 686/26.6.2014 καταργεί την παρ.5 του άρθρου 3 της απόφασης 1/459)
N. 3601 ΦΕΚ 178/Α/1.8.2007

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/459/27.12.2007

Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/459/27.12.2007

Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/459/27.12.2007

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/459/27.12.2007

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/459/27.12.2007

Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/459/27.12.2007

Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007

Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Οδηγίες υποβολής στοιχείων υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Υπόδειγμα με Πίνακες υποβολής Λειτουργικού Κινδύνου.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3351_16.7.2008

Εφαρμογή του Ν.3601/2007 και των αποφάσεων 1-9/459/27.12.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/479/17.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ. 5472/18.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή σχετικά με τις υποχρεώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 22.12.2008

Παράταση υποβολής της αναφοράς σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5460/14.12.2009

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΕΔΑΚΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2176/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 του ΔΣ της ΕΚ "Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2186/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 7/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2190/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2179/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 6/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 "Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 5/459/27.12.2007 "Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 26/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 9/459/27.12.2007 "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 27/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 4/459/27.12.2007 "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 8/459/27.12.2007 "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 29/606/22.12.2011

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459, 2/459, 3/459, 5/459/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/609/9.2.2012

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459 και 2/459/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 48/11.05.2012

Διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/671/16.1.2014
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου».
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
+ 20 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/434/3.7.2007

Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν.3556/2007.

Ν.3556 ΦΕΚ 91/Α/30.4.2007

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. (Προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/109/ΕΚ)

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 2502/14.6.2007

Υποχρεώσεις εκδοτών σχετικά με τη δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών του Ν.3556/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 33/3.7.2007

Διευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του &8710;ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/448/11.10.2007

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 34 / 24.01.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ.2052 /12.5.2008

Διευκρινήσεις για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3649/28.7.2008

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. 6 & 7/448/2007 και 1/480/2008.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 19.12.2008

Διευκρινήσεις αναφορικά με το νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις.

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 595/12.2.2009

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων 1/434/2007 και 7/448/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ν.4281 ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014
Με το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4281, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης η' της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.3556/2007.
Ν. 4374 ΦΕΚ 50/Α/01.04.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις. (Το άρθρο 2 του Ν. 4374 τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3556/2007)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 25 του Ν.4416 προσθέτει μετά το άρθρο 5α του Ν.3556/2007 άρθρο 5β.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/8/14.4.2016
Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007 (Καταργεί την αποφ. ΕΚ 4/507/2007 και τα άρθρα 1 έως 5 της αποφ. ΕΚ 7/448/2007)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/12/14.4.2016
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.3.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 889/12A/31.08.2020
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/754/14.4.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 21.1.2021
Αναβολή της εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 22.1.2021
Προαιρετική αναβολή εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) κατά ένα έτος.
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Το άρθρο 204 του Ν. 4920 αντικαθιστά την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/403/8.11.2006 ΦΕΚ 1880/Β/28.12.2006

Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/403/8.11.2006 ΦΕΚ 1745/Β/30.11.2006

Έγκριση συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιριών Κ.Α.Α. και ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με την Ε.Χ.Α.Ε.

 
 
 
+ 8 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/403/8.11.2006 ΦΕΚ 1738/Β/29.11.2006

Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

Ν.3461 ΦΕΚ 106/Α/30.5.2006

Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/409/29.12.2006 ΦΕΚ 18/Β/16.1.2007

Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/427/9.5.2007 ΦΕΚ 773/Β/15.5.2007

Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/526/20.10.2009 (ΦΕΚ 2374/Β/26.11.2009)

Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 του ΔΣ της Ε.Κ. "Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης".

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 10.6.2010

Διευκρινίσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του συμβούλου του προτείνοντος σε Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση κινητών αξιών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 7.7.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με το ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5.10.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με τον ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (split ή reverse split).

Ν. 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Το άρθρο 108 του Ν.4514 τροποποιεί τα άρθρα 7, 9 και 27 του Ν.3461
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/396/31.8.2006 ΦΕΚ 1470/Β/5.10.2006

Στοιχεία και πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1985 (ΦΕΚ Α/129/1985).

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/392/26.7.2006 ΦΕΚ 1195/Β/31.8.2006

Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/392/26.7.2006

Ορισμός του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/438/1.8.2007

Τροποποίηση της υπαριθμ.1/392/26.7.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/379/18.4.2006 ΦΕΚ 568/Β/8.5.2006

Εισαγωγή μετοχών με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/380/4.5.2006 ΦΕΚ 657/Β/25.5.2006

Εκποίηση ενσώματων ονομαστικών μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/387/19.6.2006 (ΦΕΚ 890/Β/12.7.2006)

Τροποποίηση.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/370/26.01.2006 ΦΕΚ 245/Β/27.2.2006

Έγκριση του περιεχομένου της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.)

 
 
 
+ 24 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009)

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ν.2523 ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.

Ν. 3424 ΦΕΚ/Α/13.12.2005

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 435/2.2.2009

Κατάλογος χωρών με ισοδύναμη εποπτεία για την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 41/8.4.2009

Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ν. 3842 ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010

Με το άρθρο 77 του ν.3842/2010 προστέθηκε περίπτωση ιη στο άρθρο 3 του ν.3691/2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1127/31.8.2010

Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

Ν. 3932 ΦΕΚ 49/Α/10.3.2011

Τροποποίηση Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 34/586/26.5.2011

Εφαρμογή μέτρων δέουσαν επιμέλειας σε περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 35/586/26.5.2011

Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 του ΔΣ της ΕΚ

Ν. 3994 ΦΕΚ 165/Α/25.7.2011
Με την παράγραφο 76 του ν.3994/2011, αντικαθιστάται η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 (Α΄166)
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε. 2652/29.2.2012
Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/620/28.6.2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2012 της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 49/28.11.2012
Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)
N. 4170 ΦΕΚ 163/A/12.07.2013
Το άρθρο 74 παρ.5, τροποποιεί το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3691/2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚ 52/22.5.2014
Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεσης του άρθρου 10 παρ. 2 της Απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 04.08.2014
Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF σχετικά με τις χώρες που αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Χώρες και περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 20/735/22.10.2015 (ΦΕΚ Β/2385/6.11.2015)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/820/30.5.2018 ΦΕΚ 2732/Β/10.7.2018
Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009)».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Κ. 09/07/2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και της Ετήσιας Έκθεσης των άρθρων 9 και 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 13/966/30.9.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/08.04.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 834).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/982/30.03.2023
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/363/30.11.2005 ΦΕΚ 1755/Β/14.12.2005

Τροποποίηση της Απόφασης 16/262/6.2.2003 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/361/18.11.2005 ΦΕΚ 1688/Β/1.12.2005

Δελτίο Τιμών Χρηματιστηρίου.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/358/8.11.2005 ΦΕΚ 1635/Β/25.11.2005

Χορήγηση άδειας λειτουργίας για τις οργανωμένες αγορές κινητών αξιών και παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/350/31.8.2005 ΦΕΚ 1269/Β/9.9.2005

Αποτίμηση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων και του χαρτοφυλακίου ανωνύμων εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 27.02.2006 (αρ.πρωτ.864)

Διευκρινιστική Επιστολή για την Απόφαση 13/350/31.8.2005.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ε.Κ. 18.11.2009

Σχέδιο Απόφασης με θέμα τους Κανόνες Αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
+ 6 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/397/13.9.2006 ΦΕΚ 1440/Β/2.10.2006

Σύναψη δανείου από ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005.

N. 3371 ΦΕΚ 178/Α/14.07.2005

Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. - Κεφάλαιο Δ: Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. - Άρθρο 49: Πιστοποίηση υπαλλήλων και στελεχών των ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ.

Ν.3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3756, τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.3371/2005 μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΧ σε €500.000

N. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 3 του Ν.4141 τροποποιεί την παρ.5 του άρθρου 17 και αντικαθιστά τις παρ. 6 του άρθρου 31 και παρ. 1δ του άρθρου 30 του Ν.3371
N. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 104 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3371.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 55 του Ν.4646 τροποποιεί το άρθρο 39 του Ν.3371/2005
 
 
 
+ 10 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Ενδείξεις Χειραγώγησης της Αγοράς.

N. 3340 (ΦΕΚ 112 / Α / 10.05.2005)

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. (Οδηγία 2003/6/ΕΚ - κατάχρηση αγοράς/market abuse).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμεσολαβούν κατΕπάγγελμα στην Κατάρτιση σχετικά με την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή Διαδίδουν Αναλύσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ. για την απόφαση 4/347/12.7.2005

Παρακολούθηση αναλύσεων στο πλαίσιο της απόφασης 4/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27.11.2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Διαδικασία και Κριτήρια για τον Χαρακτηρισμό Πρακτικών της Αγοράς ως Αποδεκτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.114/15.5.2007

Αγορές ιδίων µετοχών µε τρόπο που δεν συνιστά κατάχρηση αγοράς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 36 / 16.05.2008

Διευκρινίσεις επί της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/503/13.3.2009 (ΦΕΚ 764/Β/27.4.2009)

Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 45 / 21.07.2011

Συναλλαγές εισηγμένης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/317/11.11.2004 (ΦΕΚ 1746/Β/26.11.2004)
Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν.3283/2004
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. αρ.πρωτ. 4572/26.9.2008
Αφορά του Τριμηνιαίους Πίνακες Επενδύσεων και τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Εκθέσεις των ΑΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/578/24.2.2011 (ΦΕΚ 493/Β/31.3.2011)
Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 2/317/11.11.2004
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/305/18.6.2004

Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηματιστηρίου του άρθρου 32 του Νόμου 1806/1988-ΦΕΚ Α΄ 207.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/304/10.06.2004

Αναπροσαρμογή του ελάχιστου ύψους μετοχικού κεφαλαίου Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.)

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/302/26.05.2004

Ελάχιστο ύψος ομολογιακού δανείου.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/302/26.05.2004

Ελάχιστο ύψος καθαρής λογιστικής περιουσίας εταιρίας για την εισαγωγή ομολογιών στην κύρια αγορά του Χ.Α.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/302/26.05.2004

Ελάχιστο μέγεθος εταιρίας για την εισαγωγή μετοχών της στην κύρια αγορά του Χ.Α.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 14/300/06.05.2004

Ορισμός του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ως διαχειριστή και θεματοφύλακα του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Χ.Α.

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/291/22.01.2004 (ΦΕΚ Β/486/5.3.2004)

"Ορισμός μέγιστων ορίων ημερήσιας διακύμανσης των τιμών των μετοχών, των συναλλαγών πακέτων και με συμψηφιστική εγγραφή".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/319/9.12.2004 (ΦΕΚ Β 1884/20.12.2004)

Τροποποίηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/336/21.4.2005 (ΦΕΚ Β/726/30.5.2005)

Τροποποίηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/344/22.6.2005

Τροποποίηση.

 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/278/12.8.2003 (ΦΕΚ 1491/Β/10.10.03)

Δημοσίευση και γνωστοποίηση στοιχείων των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου(ΑΕΕΧ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α167)

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/372/15.02.2006 (ΦΕΚ/268/Β/3.3.2006)

Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/379/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β/8.5.2006)

Τροποποίηση απόφασης Ε.Κ. 10/372/15.02.2006.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2009/C 158/03

Παρουσίαση με σχόλια των οργανωμένων αγορών των κρατών μελών της Ε.Ε. και των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή σχετικών απαιτήσεων της οδηγίας περί επενδυτικών υπηρεσιών(οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινιβουλίου και του Συμβουλίου).

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/247/27.6.2002

Σύσταση εξεταστικής επιτροπής και προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης στελεχών της κεφαλαιαγοράς.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 42430/Β/1766 ΦΕΚ 1615/Β/5.12.2001

Επαγγελματική πιστοποίηση στελεχών της Κεφαλαιαγοράς.

 
 
 
+ 7 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/204 / 14.11.2000 ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000

Κανόνες Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιριών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 10/21.6.2001

Διευκρινίσεις επί της Αποφάσεως 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες Συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομώνων με αυτές προσώπων."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 9/6.12.2000

Διευκρινήσεις επί της Αποφάσεως 5/204 / 14.11.2000.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/319/9.12.2004

Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεομένων με αυτές προσώπων».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/348/19.7.2005

Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/372/15.2.2006 (ΦΕΚ 247/Β/27.2.2006)

Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 22.2.2006

Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 8 (Ετήσιο Δελτίο) της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/448/11.10.2007

Τροποποίηση Απόφασης Ε.Κ. 5/204/2000.

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
ε) Προσαρμογή στα άρθρα 76 και 78 του ν. 1969/1991 και την παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4706/2020,ΦΕΚ Α 136/17.7.2020.
N. 1969/1991
Ισχύουσες διατάξεις νόμου 1969 (31.3.2016)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 19 του Ν.4416 τροποποιεί το άρθρο 78A του Ν.1969/1991.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
 
 
 
+ 18 Συνδεδεμένες αποφάσειςΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/249/25.07.2002 (ΦΕΚ 1197/Β/16.9.2002)

Ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).

Ν.2778 ΦΕΚ 295/30.12.1999

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 26294/Β.1425 ΦΕΚ 949 Β/ 31.07.2000

Καθορισμός Μεθόδων Αποτίμησης Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας των Α.Κ. & των Ε.Ε.Χ. Ακίνητης Περιουσίας.

Ν.2892 ΦΕΚ 46/Α/9.3.2001

Άρθρο 5 παρ.17 και 18: Τροποπ. Ν.2778/1999 Άρθρα 6 και 7: Τροποπ. Ν.2190/1920 και Ν.2843/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/259/19.12.2002

Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου ασφαλιστικών συμβολαίων των ακινήτων στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/259/19.12.2002

Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργεία Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 2

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ 1812/Β/18.11.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία" (ΦΕΚ Β'/19/16.1.2003).

Ν. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 19 του Ν.4141/2013 αντικαθιστά τα άρθρα 21-28 και 30 του Ν.2778/1999
Ν. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 107 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 22 και 23 του Ν.2778/1999
Ν. 4281 ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014
Το άρθρο 8 του Ν.4281/2014 τροποποιεί το Ν.2778/1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 760/5/14.7.2016
Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 22 του Ν.4416 αντικαθιστά την περίπτωση στ' της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2778, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4141/2013.
Ν. 4410 ΦΕΚ 141/Α/03.08.2016
Το άρθρο 63 του Ν.4410 αντικαθιστά την παρ.7 του άρθρου 31 του Ν.2778, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.4389/2016.
ΝΟΜΟΣ 4514 (ΦΕΚ 14/Α/30/01/2018)
Το άρθρο 106 του Ν.4514 τροποποιεί τα άρθρα 22 και 24 του Ν.2778/1999
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 53 του Ν.4646 τροποποιεί τα άρθρα 20 και 31 του Ν.2778/1999, για τον τρόπο φορολόγησης των Α.Ε.Ε.Α.Π.
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk