Οι πρώτες Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) ιδρύθηκαν στην Ελλάδα αμέσως μετά τη θέσπιση του Νόμου 2396/1996, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία ISD 93/22.

Σήμερα, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. αποτελείται από το Νόμο 3606/2007 (ΦΕΚ 195/Α/17.08.2007) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MiFID – “Markets in Financial Instruments Directive”) και από ρυθμιστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εξειδικεύουν διατάξεις του Νόμου 3606/2007 για τους κανόνες συμπεριφοράς, τις οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Α.Ε.Π.Ε.Υ. κλπ.

Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. οφείλουν να σέβονται, επίσης, τους νόμους και τις κανονιστικές διατάξεις για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων τους, για την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις χειραγώγησής της.

Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν γίνουν να γίνουν Τακτικά Μέλη στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
 
Οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έχουν ως κύριο σκοπό τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους. Τα χαρτοφυλάκια υπό διαχείριση περιλαμβάνουν κεφάλαια και χρηματοπιστωτικά μέσα εσωτερικού ή εξωτερικού και φυλάσσονται σε θεματοφύλακες-πιστωτικά ιδρύματα. Οι πελάτες των Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνταξιοδοτικά ταμεία, Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή Α.Ε.Ε.Χ.

Εκτός από τη διαχείριση, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. μπορούν να παρέχουν και άλλες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες, όπως επενδυτικές συμβουλές σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών για κατάρτιση συναλλαγών σε κινητές αξίες, αναδοχή έκδοσης τίτλων, εκπόνηση μελετών κλπ.

Στόχος των Α.Ε.Π.Ε.Υ. είναι η συνετή, επαγγελματική διαχείριση των χαρτοφυλακίων, σύμφωνα με το επενδυτικό προφίλ των πελατών και το μέγεθος του επενδυτικού κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν, ενώ απαγορεύεται στις Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εγγυώνται στους πελάτες το αποτέλεσμα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την προστασία του επενδυτικού κοινού, οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. πληροφορούν με διαφάνεια τους πελάτες τους, θεσπίζουν πολιτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία, εντάσσουν πιστοποιημένα στελέχη στο προσωπικό τους και περιλαμβάνουν στην οργανωτική δομή τους Υπηρεσίες Κανονιστικής συμμόρφωσης, Διαχείρισης κινδύνων και Εσωτερικού Ελέγχου.
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk