Σημειώσεις

 

 

 1. Η Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ν. 4099/2012 ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/587/2.6.2011, με ημερομηνία ισχύος την 11η Ιουλίου 2011.

 2. Η Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων μέχρι και την 8η Ιουλίου 2011, ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/317/11.11.2004. Η Απόφαση αυτή συμπληρώθηκε από τη 9/342/8.6.2005 και τη 1/539/8.2.2010 για τα Funds of Funds, την 4/378/14.4.2006 και 7/509/15.5.2009 για τα Index Funds.

 3. Όταν ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο αλλάζει κατηγορία, η απόδοσή του ξεκινάει από μηδενική βάση στη νέα κατηγορία. α) Για τα Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία, σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 1/317/11.11.2004 άλλαξαν τότε κατηγορία ή/και υποκατηγορία, ορίστηκε ως νέα αφετηρία υπολογισμού της απόδοσης τους η 01/01/2005, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ΦΕΚ τροποποίησης του κανονισμού τους. β) Η απόφαση 1/317/11.11.2004 κατήργησε την υποκατηγορία "Διεθνή". Τα Α/Κ τα οποία σε εφαρμογή της απόφασης άλλαξαν υποχρεωτικά υποκατηγορία χωρίς να αλλάξουν τη βασική κατηγορία (Μετοχικά, Μικτά, Ομολογιακά, Διαχείρισης Διαθεσίμων) διατήρησαν κατ'εξαίρεση την ιστορικότητα της απόδοσής τους.
 4. Η Βάση Δεδομένων διατηρεί την ιστορικότητα του Α/Κ. Αυτό σημαίνει ότι δεν διατηρούνται ιστορικά στοιχεία ανά Α.Ε.Δ.Α.Κ., αλλά ανά Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

 5. Τα ιστορικά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. με ευθύνη τους και η καθημερινή ενημέρωση γίνεται επίσης από τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. με ευθύνη τους.

 6. Οι κενές ημερομηνίες που τυχόν εμφανίζονται στους πίνακες στατιστικών παλαιοτέρων ετών, οφείλονται σε αδυναμία των Εταιριών να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία.

 7. Η απόδοση ενός Α/Κ ξεκινάει από την ημερομηνία διάθεσης μεριδίων στο κοινό.

 8. Ο υπολογισμός των εισροών-εκροών στη βάση γίνεται ως εξής: για το διάστημα που καταχωρείται από (HH/MM/EEEE) έως (HH/MM/EEEE) υπολογίζονται και τα μερίδια της επόμενης μέρας της τελικής ημερομηνίας (έως) που δίνεται.

 9. Το ενεργητικό των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Funds of Funds συμπεριλαμβάνεται και στο συνολικό ενεργητικό της αγοράς.
 10. Από 1/1/2007 στο συνολικό ενεργητικό των Α.Ε.Δ.Α.Κ. καθώς και στις υφιστάμενες κατηγορίες, συμπεριλαμβάνονται οι ΟΣΕΚΑ που έχουν ιδρυθεί σε άλλες χώρες (π.χ. Λουξεμβούργο, Ιρλανδία) και τα οποία διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. Τα ενεργητικά που αναφέρονται αφορούν στη διάθεση στην Ελλάδα.

 

 

Οι ΟΣΕΚΑ κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ όπως ισχύει, υπάγονται στο νομικό και φορολογικό καθεστώς της χώρας καταγωγής τους, αδειοδοτούνται και εποπτεύονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής τους και διαθέτουν τα μερίδιά τους στην Ελλάδα με καθεστώς κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όπως ορίζει το άρθρο 89 του Ν. 4099/2012 όπως ισχύει.

 

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

  • Ως καθαρή τιμή της 1/1 κάθε χρήσης, λαμβάνεται η καθαρή τιμή της 31/12 της προηγούμενης χρήσης μετά την αποκοπή του μερίσματος.
  • Υπολογίζεται επανεπένδυση του μερίσματος.

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk