Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

Εκτύπωση
Αναζήτηση Νομοθεσίας
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1238 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (PEPP)
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1238/20.06.2019
σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4972 ΦΕΚ 181/Α/23.9.2022
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές - Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (PRIIPs)
Κανονισμός (ΕΕ) 2014/1286 26.11.2014
σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP)
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 08.03.2017
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης για την παροχή των εν λόγω εγγράφων
Διευκρινιστική Επιστολή Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1594/25.6.2024
Διευκρίνηση σε άρθρο του Κανονισμού ΕΕ 2017/653 για το CRM
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Β' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της Απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
Οδηγία 2019/1153/ΕΕ 20.06.2019
για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4680 - ΤΕΑ - ΦΕΚ 72/23.3.2020
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (Ι.Ε.Σ.Π.) και άλλες διατάξεις.
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Α' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
Οδηγία 2019/2162/ΕΕ 27.11.2019
σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
 
 
 
+ 14 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4557 ΦΕΚ 139/Α/30.7.2018
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2015/849/ΕΕ 20.05.2015
σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
National Risk Assessment_Οκτώβριος 2018
Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας
Οδηγία 2018/1673/ΕΕ 23.10.2018
σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου
Κοινές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου 04.01.2018
Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά την εκτίμηση του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές σχέσεις και τις περιστασιακές συναλλαγές
ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 31.01.2019
για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις ελάχιστες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν και το είδος των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να λαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για τον μετριασμό του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε ορισμένες τρίτες χώρες
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 67343 ΕΞ 2019 ΦΕΚ 2443/Β/20.06.2019
Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018.
ΝΟΜΟΣ 4734 ΦΕΚ 196/Α/8.10.2020
Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας -Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334) και λοιπές διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 894/4/23.10.2020
Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων από τα εποπτευόμενα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπόχρεα πρόσωπα κατά τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια περιστασιακών συναλλαγών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
δ) Προσαρμογή στην παρ. 3 τού άρθρου 6 του ν.4557/2018, περίπτωση (θ), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4734/2020,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.3.2021
Εγγραφή των πρώτων παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/898/3.12.2020
Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών
ΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
Τα άρθρα 57 και 58 τροποποιούν τον Ν. 4557/2018
ΝΟΜΟΣ 5090 ΦΕΚ 30/Α/23.02.2024
Το άρθρο 133 τροποποιεί την παρ. 1 και 2 του άρθρου 45 του ν. 4557/2018. Αύξηση του διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή οντότητες όταν το κέρδος από παράβαση σχετιζόμενη με τη νομιμοποίηση εσόδων δεν μπορεί να προσδιοριστεί και απάλειψη της προϋπόθεσης προηγούμενης αμετάκλητης καταδίκης φυσικού προσώπου για την επιβολή του προστίμου
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4624 ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις. (GDPR)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 679/27.04.2016 (GDPR)
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
 
 
 
+ 8 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Ε' Ενσωμάτωση της Oδηγίας (ΕΕ) 2020/1504 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις
Οδηγία 2011/61/ΕΕ 08.06.2011 (AIFMD)

σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010

Οδηγία 2013/14/ΕΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
Οδηγία 2014/65/ΕΕ 15.5.2014
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ
Κατ' Εξουσιοδότηση Οδηγία 2017/593/ΕΕ 7.4.2016
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διατήρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων που ανήκουν στους πελάτες, τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων και τους κανόνες που ισχύουν για την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών
Οδηγία ΕΕ 2019/1160 20.06.2019
για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Κανονισμός ΕΕ 2019/1156 20.06.2019
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014
Οδηγία ΕΕ 2020/1504 7.10.2020
για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Κανονισμός ΕΕ 2020/1503 7.10.2020
σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937
 
 
 
+ 16 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2014/59/ΕΕ
Οδηγία 85/611/ΕΟΚ για τους ΟΣΕΚΑ

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 88/220/ΕΟΚ μερική τροποποίηση της Οδηγίας 85/611

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 95/26/ΕΚ (τροποποίηση της Οδηγίας 85/611)

 τροποποίηση των οδηγιών 77/780/ΕΟΚ και 89/646/ΕΟΚ στον τομέα των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 92/49/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζημιών, των οδηγιών 79/267/ΕΟΚ και 92/96/ΕΟΚ στον τομέα της ασφάλισης ζωής, της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ στον τομέα των επιχειρήσεων επενδύσεων και της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ στον τομέα των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας

Οδηγία 2001/107/ΕΕ τροποπ. Οδηγίας 85/611 (εταιρίες διαχείρισης)

για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη ρύθμιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιημένα ενημερωτικά δελτία

Οδηγία 2001/108/ΕΕ τροποπ. Οδηγίας 85/611 (προϊόντα)

για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕΚΑ

Οδηγία 2007/16/ΕΚ (διευκρίνιση ορισμένων ορισμών)

για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη διευκρίνηση ορισμένων ορισμών

Οδηγία 2009/65/ΕΚ περί ΟΣΕΚΑ (UCITS IV)

για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)

Οδηγία 2010/42/ΕΕ (Συγχωνεύσεις ΑΚ, δομές κύριου-τροφοδοτικού και διαδικασία κοινοποίησης)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία κοινοποίησης

Οδηγία 2010/43/ΕΕ (Οργανωτικά Θέματα Εταιρειών Διαχείρισης)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας διαχείρισης

Κανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

Οδηγία 2014/91/ΕΕ UCITS V
για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις
Οδηγία 2013/14/ΕΚ
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
Οδηγία ΕΕ 2019/1160 20.06.2019
για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΚ και 2011/61/ΕΕ όσον αφορά τη διασυνοριακή διανομή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων
Κανονισμός ΕΕ 2019/1156 20.06.2019
για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 345/2013, (ΕΕ) αριθ. 346/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1286/2014
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 5113 ΦΕΚ 96/Α/21.06.2024
Άρθρο 68 Υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων - Παράταση μέχρι 31.12.2024
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 5078 ΦΕΚ 211/Α/20.12.2023
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 5055 ΦΕΚ 161/Α/29.09.2023
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 5042 ΦΕΚ 88/Α/10.04.2023
Διαχείριση των δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεμένων, και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες,λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 1095/2010,648/2012, 600/2014, 806/2014 και 2015/2365 και των Οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP), και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4916 ΦΕΚ 65/Α/28.03.2022
Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ)2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4990 ΦΕΚ 210/Α/11.11.2022
Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305) και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4936 ΦΕΚ 105/Α/27.5.2022
Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Ενσωμάτωση των Οδηγιών (ΕΕ) α) 2019/2162, β) 2019/1153, γ) 2019/2034, δ) 2019/2177, ε) 2020/1504, στ) 2019/1160 και ζ) 2021/338
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
ΜΕΡΟΣ Γ' Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034 σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ και την προσαρμογή στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των Kανονισμών (ΕΕ) 1093/2010, (ΕΕ) 575/2013, (ΕΕ) 600/2014 και (ΕΕ) 806/2014
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 16.4.2021
Νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2033 27.11.2019
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014
OΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/2034 27.11.2019
σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ,Y 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ
 
 
 
+ 10 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4706 Εταιρική Διακυβέρνηση ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1Α/890/18.09.2020
Εξειδίκευση του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων ανά παράβαση που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 24 του ν. 4706/2020.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 60/18.09.2020
Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλόλητας του άρθρου 3 του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/891/30.09.2020
Εξειδικεύσεις άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/892/13.10.2020
Αποδεκτές γλώσσες σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου (άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1/893/16.10.2020
Πληροφοριακό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται στις περιπτώσεις προσφοράς κινητών αξιών της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4706/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 1149/17.05.2021
Επισημάνσεις, διευκρινίσεις και συστάσεις αναφορικά με τις ενέργειες των εισηγμένων εταιρειών, εν όψει της σύγκλισης των Γενικών Συνελεύσεών τους και εν όψει της έναρξης ισχύος του νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/905/3.3.2021
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4706/2020
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/917/17.6.2021
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/891/30.09.2020 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΦΕΚ_Β_4556-2020) αναφορικά με τις εξειδικεύσεις του άρθρου 14 παρ. 3 περ. ι και παρ. 4, Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και της Εφαρμογής των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔ) του ν. 4706/2020
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 200-203 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4706/2020
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4605 ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019
Άρθρο 42 Τροποποίηση του Ν.4251/2014 - Επέκταση Χρυσής Βίζα
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 46440/19 ΦΕΚ 4155/Β/12.11.2019
Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει της παραγράφου Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.
 
 
 
+ 5 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. (MiFID II)
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 05.02.2018
για τις απαιτήσεις της οδηγίας MiFID II σχετικά με την παρακολούθηση
Κατευθυντήριες Γραμμές ESMA 06.11.2018
σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων καταλληλότητας που προβλέπονται στη MiFID II
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 75 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4514 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 49 και - εισάγεται νέο άρθρο 95Α
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
β) Προσαρμογή στο άρθρο 73 παρ. 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ – MiFid II και το άρθρο 71 του ν.4514/2018,
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 132-137, 142-147, 150, 160, 179-189 και 196 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4514/2018
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4493 ΦΕΚ 164/Α/31.10.2017
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), καθώς και της Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών και διατάξεις εφαρμογής.
ΠΟΛ 1094 ΦΕΚ 1891/Β/24.5.2018
Καθορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών της Ανε- ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 4493/2017 (Α΄ 164) σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του άρθρου έκτου παρ. 2 του ν. 4493/2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ Α. 1109 8.5.2020
Παράταση της προθεσμίας υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) σχετικά με το έτος 2019 από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4493/2017 (Α’ 164) και της αριθ. ΠΟΛ. 1094/21.5.2018 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 1891).
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4490 ΦΕΚ 150/Α/11.10.2017
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα,διατάξεις εφαρμογής και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
+ 4 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4443 ΦΕΚ 232/Α/9.12.2016
Ι).......,II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, ΙΙΙ).......
ΟΔΗΓΙΑ 2014/57/ΕΕ 16.04.2014 (οδηγία για την κατάχρηση αγοράς)
περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 596/2014 16.04.2014 (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς)
για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 798/1/12.10.2017 ΦΕΚ 3866/Β/3.11.2017
Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
α) Προσαρμογή στην Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2015/2392 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την υποβολή αναφορών στις αρμόδιες αρχές σχετικά με πραγματικές ή πιθανές παραβάσεις του εν λόγω κανονισμού,
 
 
 
+ 20 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4428 ΦΕΚ 190/Α/13.10.2016
Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής.
ΠΟΛ 1133 ΦΕΚ 3035/Β/4.9.2017
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ 1135 ΦΕΚ 3053/Β/5.9.2017
Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).
ΠΟΛ 1130 ΦΕΚ 3087/Β/7.9.2017
Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.
ΠΟΛ 1137 12.9.2017 ΦΕΚ 3293/Β/19.9.2017
Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας.
ΠΟΛ 1140 14.9.2017 ΦΕΚ 3254/Β/15.9.2017
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.
ΠΟΛ 1144 21.9.2017 ΦΕΚ 3477/Β/4.10.2017
Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α΄190)
ΠΟΛ 1078 ΦΕΚ 1634/Β/10.5.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).
ΠΟΛ 1084 ΦΕΚ 1690/Β/15.5.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1137/12.09.2017 (Β' 3293) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α' 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' τρίτο εδάφιο του ν. 4170/2013 (Α' 163), έναντι της Ελλάδας.
ΠΟΛ 1102 ΦΕΚ 1986/Β/1.6.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.
ΠΟΛ 1157 ΦΕΚ 3299/Β/9.8.2018
Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του ν.4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν.4428/2016 (Α’ 190) και του άρθρου τέταρτου παρ.1 των ν.4515/2018 (Α’ 18) και ν.4516/2018 (Α’ 19)
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1160 ΦΕΚ 1477/Β/3.5.2019
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με την αριθ. ΠΟΛ. 1078/27.04.2018 (Β’ 1634) υπουργική απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1204 ΦΕΚ 1869/Β/27.5.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών,όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ.1102/31.05.2018 (Β’ 1986).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1208/24.5.2019 ΦΕΚ 1995/Β/31.5.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α'190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ.5 περίπτ.β' τρίτου εδάφιο του ν.4170/2013(Α'163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ.ΠΟΛ 1084/10.5.2018 (Β'1690) όμοια απόφαση και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1276/9.7.2019 ΦΕΚ 3212/Β/22.8.2019
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β’ 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν.4170/2013 (Α’ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α’ 190).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1367/26.9.2019 ΦΕΚ 3825/Β/16.10.2019
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.2 δεύτερο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ. ΠΟΛ.1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοια απόφαση και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1155/19.6.2020
Παράταση της προθεσμίας έως 18/09/2020 υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Πρότυπου Αναφοράς (ΚΠΑ).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1181/24.7.2020 ΦΕΚ 3271/Β/6.8.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β’3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1184/3.8.2020 ΦΕΚ 3753/Β/7.9.2020
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1135/29.08.2017 (Β’ 3053) υπουργικής απόφασης, όπως έχει αντικατασταθεί με τις αριθ. Α.1160/19.5.2019 (Β’ 1477) και ΠΟΛ.1078/27.4.2018 (Β’ 1634) υπουργικές αποφάσεις, σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν.4428/2016 (Α’ 190).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1107/11.5.2021 ΦΕΚ 2061/Β/19.5.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) και Α.1181/24.7.2020 (Β’ 3271) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1050/18.04.2022 ΦΕΚ 2106/Β/28.4.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β’ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.2 δεύτερο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία Α.1367/26.9.2019 (Β’ 3825) και ΠΟΛ. 1090/17.5.2018 (Β’ 1982) όμοιες αποφάσεις και ισχύει
 
 
 
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Τροποποίηση του ν.4099/2012 (Α' 250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L257 UCITS V) και άλλες διατάξεις.
 
 
 
+ 28 Συνδεδεμένες αποφάσειςΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/65/28.6.2015
Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας (Capital Controls)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ Δ.Σ. 715/29.6.2015
Τραπεζική Αργία σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 715/3/29.6.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 7.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 8η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 9.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 13η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 13.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 15η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/79/14.7.2015
Συμπλήρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας".
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 15.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 16η Ιουλίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 17.7.2015
Παράταση Τραπεζικής Αργίας σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015 (ΦΕΚ Α' 65), μέχρι και την 19η Ιουλίου 2015
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α'/84/18.7.2015
Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 20.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (ΦΕΚ Α' 84).
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚ 27.7.2015
Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1617/31.7.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 725/3.8.2015
Συνέχιση αναστολής εξαγοράς μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/1721/17.8.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 727/2/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2165/8.10.2015)
Άρση αναστολής εξαγορών μεριδίων ΟΣΕΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 728/31.8.2015 (ΦΕΚ Β/2311/26.10.2015)
Απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων επί μετοχών εισηγμένων στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ΕΝΑ (01.09.2015 έως 30.09./2015)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/2100/25.9.2015
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2625/Β/7.12.2015
Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 4.3.2016
Επενδύσεις Τ.Ε.Α. στο πλαίσιο των capital controls
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 4/Β/7.1.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 684/Β/15.3.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 2282/Β/22.7.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 3724/Β/18.11.2016
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (Τροποποίηση Π.Ν.Π. 18.7.2015 ΦΕΚ Α'84)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/2723/3.8.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. ΓΔΟΠ0001608ΕΞ2015/07.12.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων» (Β΄ 2625).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/3976/14.11.2017
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/687/28.2.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/4315/28.9.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.
ΝΟΜΟΣ 4624 ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019
Άρθρο 86 - Πλήρης άρση των περιορισμών στην ανάληψη και τη μεταφορά κεφαλαίων από 1/9/2019
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4335 ΦΕΚ 87/Α/23.07.2015
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 30, 130-131 και 205 τροποποιούν το άρθρο 2 του Ν.4335/2015
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4308 ΦΕΚ/251/Α/24.11.2014
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
 
 
 
+ 16 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4261 ΦΕΚ 107/Α/5.5.2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV)
σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ
Κανονισμός ΕΕ 575/2013 (CRR)
σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ.1786/28.5.2014
Κεφαλαιακή επάρκεια των ΑΕΠΕΥ κατ' εφαρμογή του νόμου 4261/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 2.8.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
Διορθωτικό Κανονισμού ΕΕ 575/2013 30.11.2013
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2244/26.6.2014
Ανάρτηση Απόφασης Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 575/2013(κεφαλαιακή επάρκεια).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/26.6.2014
Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παρ.4 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 95 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2260/27.6.2014
Υπολογισμός των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 3942/27.10.2014
Εφαρμογή εποπτικών αναφορών από τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 742/4/2.12.2015
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 751/14/24.2.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Β΄ τρίμηνο 2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/15/18.5.2016
Παροχή σύμφωνης γνώμης προς την Τράπεζα της Ελλάδος για τον καθορισμό του ποσοστού αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας στην Ελλάδα για το Γ΄ τρίμηνο 2016.
Οδηγία 2018/843/ΕΕ 30.05.2018
για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τα άρθρα 66, 115-129, 192-195, 206-207 του Ν.4920 τροποποιούν το Ν.4261/2014
 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4223 ΦΕΚ 287/Α/31.12.2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
 
 
 
+ 5 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013 (AIFMD)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και την Οδηγία 2011/89/ΕΕ σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων, μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)648/2012/ΕΕ περί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και αρχείων καταγραφής συναλλαγών και άλλες διατάξεις.
Ν.4281 ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014
Με το άρθρο 9 παρ.3 του Ν.4281, αντικαθίσταται η παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.4209/2013
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 18 του Ν.4416 τροποποιεί το άρθρο 13 του Ν.4209/2013.
ΝΟΜΟΣ 4514 (ΦΕΚ 14/Α/30/01/2018)
Το άρθρο 104 του Ν.4514 τροποποιεί τα άρθρα 4 και 33 του Ν.4209/2013.
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 72 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4209 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.6 του άρθρου 6, - εισάγεται νέο άρθρο 9Α, - αντικαθίσταται το άρθρο 17 και - εισάγεται νέο άρθρο 45Α
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τροποποιήσεις Ν.4209/2013 - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - άρθρα 170 - 176 Διασυνοριακή Διανομή Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες - Άρθρο 197
 
 
 
+ 15 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 4172 ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις.
Ν. 4174 ΦΕΚ 170/Α/26.7.2013
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1011 2.1.2014
Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1004 2.1.2014
Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013,κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου 1999.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1033 28.1.2014 (ΦΕΚ 276/Β/10.2.2014)
Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170/26-07-2013).
ΠΟΛ 1105 10.4.2014 ΦΕΚ 910/Β/11.4.2014
Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1042 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1054 02.03.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) Aπόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/ 26-07-2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1102 11.05.2015
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1122 15.06.2015
Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των άρθρων 1 και 2 της ΠΟΛ. 1033/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την ΠΟΛ.1054/2015 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1260/3.12.2015 (ΦΕΚ/Β/2637 7.12.2015)
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26-07-2013).
ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016
Το άρθρο 8 του Ν.4378/2016 προσθέτει νέα παράγραφο στο άρθρο 48 και άρθρο 72 του Ν.4172/2013
Ν. 4374 ΦΕΚ 50/Α/01.04.2016
Το άρθρο 8 του Ν. 4374 προσθέτει νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.3 του άρθρου 67 του Ν. 4172/2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. A.1177 3.5.2019 (ΦΕΚ 1509/Β/6.5.2019)
Τροποποίηση της αριθ.ΠΟΛ.1033/28.1.2014 (Β΄276) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4174/2013 (Α΄170)
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Το άρθρο 220 "Φορολόγηση Εισοδήματος από ΑΚΕΣ" του Ν.4920 τροποποιεί το άρθρο 42 του Ν.4172/2013
 
 
 
+ 14 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 4170 ΦΕΚ 163/Α/12.07.2013
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ, αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις
ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ 55/Α/05.04.2016
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις:α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ 1133 ΦΕΚ 3035/Β/4.9.2017
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
ΠΟΛ 1130 ΦΕΚ 3087/Β/7.9.2017
Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών Χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.
ΠΟΛ 1137 12.9.2017 ΦΕΚ 3293/Β/19.9.2017
Καθορισμός των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας.
ΠΟΛ 1140 14.9.2017 ΦΕΚ 3254/Β/15.9.2017
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) Απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ σχετικά με τον καθορισμό της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α’ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.
ΠΟΛ 1102 ΦΕΚ 1986/Β/1.6.2018
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ 1130/04.08.2017 (Β΄ 3087) απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ «Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4428/2016 (Α΄ 190), και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της περίπτ. Γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν.4170/2013 και της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016.», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ 1140/14.09.2017 (Β΄ 3254) απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ και ισχύει.
ΠΟΛ 1157 ΦΕΚ 3299/Β/9.8.2018
Καθορισμός ειδικότερων κανόνων, διοικητικών διαδικασιών και των αναγκαίων συνακόλουθων μέτρων αυτών για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και σύμφωνης εφαρμογής των κανόνων δέουσας επιμέλειας που περιλαμβάνονται στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς από τα Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 7 περίπτ. α’ του ν.4170/2013 (Α’ 163), του άρθρου πέμπτου παρ. 3 του ν.4428/2016 (Α’ 190) και του άρθρου τέταρτου παρ.1 των ν.4515/2018 (Α’ 18) και ν.4516/2018 (Α’ 19)
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1204 ΦΕΚ 1869/Β/27.5.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών,όπως ισχύει μετά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της με την αριθμ. ΠΟΛ. 1140/14.09.2017 (Β’ 3254) και την αριθμ. ΠΟΛ.1102/31.05.2018 (Β’ 1986).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1208/24.5.2019 ΦΕΚ 1995/Β/31.5.2019
Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.09.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ.4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α'190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ.5 περίπτ.β' τρίτου εδάφιο του ν.4170/2013(Α'163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθ.ΠΟΛ 1084/10.5.2018 (Β'1690) όμοια απόφαση και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1276/9.7.2019 ΦΕΚ 3212/Β/22.8.2019
Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β’ 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν.4170/2013 (Α’ 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α’ 190).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1155/19.6.2020
Παράταση της προθεσμίας έως 18/09/2020 υποβολής πληροφοριών και μηδενικών αναφορών (nil reporting) από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στο πλαίσιο εφαρμογής του Κοινού Πρότυπου Αναφοράς (ΚΠΑ).
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1181/24.7.2020 ΦΕΚ 3271/Β/6.8.2020
Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες (Β’3293), δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του τρίτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690) και Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1107/11.5.2021 ΦΕΚ 2061/Β/19.5.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 τρίτο εδάφιο του ν.4428/2016 (Α’ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ τρίτο εδάφιο του ν.4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β’ 1690), Α. 1208/24.5.2019 (Β’ 1995) και Α.1181/24.7.2020 (Β’ 3271) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.
ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Α.Δ.Ε. Α.1089/03.06.2024 ΦΕΚ 3266/Β/10.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β’ 3293) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 190) και σχετικά με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4170/2013 (Α’ 163), έναντι της Ελλάδας.
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 675/6/27.2.2014
Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 723/28.7.2015
Συμπλήρωση της απόφασης 6/675/27.2.2014 (Β’1220/2014) «Παροχή Πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών» του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 
 
 
+ 37 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.4099 ΦΕΚ 250/Α/20.12.2012

Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες και Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 15/633/20.12.2012

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 16/633/20.12.2012

Συγχώνευση ΟΣΕΚΑ – Δομή κύριου και τροφοδοτικού ΟΣΕΚΑ – Κοινοποίηση της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ σε άλλο κράτος μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/633/20.12.2012

Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 583/2010 (KIID)

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚ 12/638/11.2.2013 (KIID) (ΦΕΚ Β/356/19.2.2013)

Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων - Σενάρια απόδοσης για σύνθετους ΟΣΕΚΑ.

Κανονισμός ΕΕ 584/2010 (Διαβατήριο ΟΣΕΚΑ)

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/462/7.2.2008
Οργάνωση δικτύου διάθεσης μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/418/7.3.2007 (ΦΕΚ 606/Β/24.4.2007)

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE-ASE 20.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/438/1.8.2007

Εισφορά κινητών αξιών για την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/505/3.4.2009 (ΦΕΚ 776/Β/29.4.2009)

Διευκρίνιση ορισμών της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/16/ΕΚ για τα χρηματοπιστωτικά μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/129/14.4.1998

Ευθύνη αντιπροσώπων ΟΣΕΚΑ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπόκεινται στην Οδηγία 85/61/ΕΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 21/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2459/Β/17.12.2009)

Διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που δεν υπόκεινται στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ στην Ελλάδα.

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ε.Λ.Τ.Ε. 8.6.2010

Έκδοση Κανονιστικής Πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε., αναφορικά με τον καθορισμό λογιστικών κανόνων αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων, στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/621/12.7.2012

Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/372/15.02.2006
Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 13/379/18.04.2006
Τροποποίηση της Απόφασης 10/372/15.2.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Χρηματιστήρια αξιών και αγορές τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κρατών στα οποία μπορούν να επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου» (ΦΕΚ Β/268/3.3.2006).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/645/30.4.2013 (ΦΕΚ 1647/Β/3.7.2013)
Μέτρηση κινδύνων και υπολογισμός της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου των ΟΣΕΚΑ και των ΑΕΕΧ. (παράγωγα)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1032 26.01.2015
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μετάβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 756/1/15.5.2016
Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 55
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece
 
 
 
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Τροποποίηση του ν.4099/2012 (Α'250) (ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/91/ΕΕ/L 257 UCITS V) και άλλες διατάξεις.
Κανονισμός ΕΕ 2016/438 17.12.2015
για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/773/20.12.2016
Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ (UCITS ETF), τροποποίηση της Απόφασης 3/645/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλα θέματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/775/31.1.2017 (ΦΕΚ 393/Β/10.2.2017)
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ" (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/791/12.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 15/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές ρυθμίσεις για την λειτουργία ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/789/3.7.2017
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 17/633/20.12.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ» (ΦΕΚ Β/12/10.1.2013).
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/831/6.11.2018 (ΦΕΚ 5645/Β/14.12.2018)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/621/12.07.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Αύξηση του επενδυτικού ορίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 3283/2004 για τα αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τη σύνθεση του χρηματιστηριακού δείκτη «Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.».
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 58 15/02/2019
Διευκρινήσεις αναφορικά με την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕ
Κανονισμός ΕΕ 2013/231 19.12.2012
προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 56 του Ν.4646 τροποποιεί το άρθρο 103 του Ν.4099/2012, για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
ΝΟΜΟΣ 4706 ΦΕΚ 136/Α/17.7.2020
Το άρθρο 71 του Ν.4706 τροποποιεί τον Ν.4099 ως ακολούθως: - αντικαθίσταται η παρ.4 του άρθρου 12, - εισάγεται άρθρο 13Α, - αντικαθίσταται η παρ.8 του άρθρου 59 και - εισάγεται άρθρο 93Β
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
γ) Προσαρμογή στο άρθρο 94Β του ν. 4099/2012 που προστέθηκε με το άρθρο 14 Ν.4416/2016, ΦΕΚ Α 160/6.9.2016 (άρθρο 1 παρ.17 της Οδηγίας 2014/91/ ΕΕ) – τροποποίηση UCITS V
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Τροποποιήσεις Ν.4099/2012 - ΜΕΡΟΣ ΣΤ' - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - άρθρα 163-169 Διασυνοριακή Διανομή Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες - Άρθρα 198 και 199
ΝΟΜΟΣ 4972 ΦΕΚ 181/Α/23.9.2022
Άρθρο 147 Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές - Προσθήκη του άρθρου 84Α στον ν. 4099/2012 (PRIIPs)
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 61 / Σεπτέμβριος 2022
UCITS authorized in another Member State intending to market units/shares in Greece - Τροποποίηση Εγκυκλίου 55 της Ε.Κ.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 62 / 26.07.2023
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΣΕΚΑ
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3986 ΦΕΚ 152/Α/1.7.2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

(η παρ.1 του άρθρ.27 καταργεί την έκπτωση δαπάνης από τη διακράτηση μερίδιων μετοχικών και μικτών ΑΚ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 23.01.2012

Κατάργηση έκπτωσης δαπάνης για την αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού.

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.3943 ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1056/28.3.2011

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1064/31.3.2011

Πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται από την 1η Απριλίου 2011 μέχρι 29 Απριλίου 2011.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 268/Α/31.12.2011

Με το άρθρο 3 παρ. 2 τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3943/2011 σχετικά με την εφαρμογή ισχύος του φόρου υπεραξίας.

 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.3845 ΦΕΚ 65/Α/6.5.2010

Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ.2172 /31.5.2010

Γνωστοποίηση της έκτακτης εισφοράς του άρθρορυ 5 του ν.3845/2010 στις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε 31.3.2010.

 
 
 
ΝΟΜΟΣ 4941 ΦΕΚ 113/Α/16.6.2022
Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις.
 
 
 
+ 4 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.3842 ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 10733/Β0012/14.05.2010 ΠΟΛ 1059 ΦΕΚ 706/Β/25.5.2010

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, του τύπου και περιεχομένου της υποβαλλόμενης από τον υπόχρεο «δήλωσης – εξουσιοδότησης», της διαδικασίας επιστροφής του φόρου που παρακρατήθηκε και αποδόθηκε στο Δημόσιο σε περίπτωση τοποθέτησης των κεφαλαίων σε επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν. 3842/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1135/4.10.2010

Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 1 έως 12,15, 17, 18, 69 και 74 του ν.3842/2010.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1157/16.11.2010

Παράταση της προθεσμίας για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 29.12.2010

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.3842/2010 (Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων - διακράτηση μεριδίων ΑΚ).

 
 
 
Ν. 3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις.

 
 
 
Ν.3693 ΦΕΚ 174/Α/25.8.2008

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις.

 
 
 
+ 5 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 3697 ΦΕΚ 194/Α/25.09.2008

Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1180/31.12.2008

Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 14 έως 21 του Ν.3697/2008.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1038/19.3.2009

Χορήγηση βεβαιώσεων μερισμάτων (η υποχρέωση είναι για τις εισηγμένες στο Χ.Α. και όχι για τις Α.Ε.Π.Ε.Υ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛ 1082/11.6.2009

Φορολογικά μεταχείριση των μερισμάτων που διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε αλλοδαπούς δικαιούχους, μετά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3697/2008.

Ν. 3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Η παρ.2 του άρθρου 42 του Ν.3756, τροποποιεί την παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.3697/2008 και μεταθέτει στην 1η Ιανουαρίου 2010 την επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Ν. 3808 ΦΕΚ 227/Α/10.12.2009

Με την παρ.4 του άρθρου 4 του νόμου μετατίθεται στην 1η Ιουλίου 2010 η επιβολή αυτοτελούς φορολόγησης με συντελεστή 10% στην υπεραξία που προκύπτει από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

 
 
 
+ 33 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3606 ΦΕΚ 195/Α/17.8.2007

Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις - (MiFID).

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2597/31.10.2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, σχετικά με το πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2136/Β/1.11.2007

Κανόνες Συμπεριφοράς ΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2137/Β/1.11.2007

Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Αξιολόγηση μετόχων με ειδική συμμετοχή.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που δευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Εξαιρέσεις από τις υποχρεώσεις συναλλακτικής διαφάνειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών και καταχώρησης στοιχείων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/452/1.11.2007 ΦΕΚ 2138/Β/1.11.2007

Βιβλία και στοιχεία ΑΕΕΔ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/443/6.9.2007

Έγκριση λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης του "Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε."

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.188 /25.6.2008

Διευκρινιστική Επιστολή για την παρ.1β του άρθρου 17 της αποφ.1/452/1.11.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/474/13.6.2008 (ΦΕΚ 1368/Β/14.7.2008)

Έκθεση αξιολόγησης συμμόρφωσης ΑΕΠΕΥ ως προς τις οργανωτικές απαιτήσεις του ν.3606/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 3/452/1.11.2007.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.5221/3.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή της Ε.Κ. σχετικά με την Απόφαση 1/474/13.6.2008.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 39/27.11.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια συναλλαγών μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων.

Ν. 3763 ΦΕΚ 80/Α/27.5.2009

Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 28: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ΑΕΠΕΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 61/524/28.9.2009 (ΦΕΚ 2319/Β/3.11.2009)

Προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/527/30.10.2009 (ΦΕΚ 2336/Β/13.11.2009)

Όροι και προϋποθέσεις επιστροφής της μερίδας κεφαλαίου ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα σε περίπτωση λύσης του νομικού προσώπου του μέλους Συστήματος ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 23/530/19.11.2009 (ΦΕΚ 2432/Β/9.12.2009)

Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 44/17.02.2010

Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ.1 του ν. 3606/2007 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις" και στο άρθρο 27 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/574/17.1.2011

Αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων με ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή αγοράς και των προσώπων που διευθύνουν τη δραστηριότητά του.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/574/17.1.2011

Τροποποίηση της απόφασης 23/530/19.11.2009 "Χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού".

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 46/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στις ΑΕΠΕΥ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 47/27.4.2012

"Η εγκύκλιος απευθύνεται στους διαχειριστές οργανωμένων αγορών καθώς και στις ΑΕΠΕΥ και τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΠΜΔ και σκοπό έχει τη διασφάλιση της κοινής ενιαίας και συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων του ν.3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων ...."

 
 
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 50/14.12.2012

Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του ν. 3606/2007 και των άρθρων 12 και 14 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 1/452/1.11.2007 με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/387).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ E.K. 51/13.03.2013

Διευκρινίσεις αναφορικά με την ενσωμάτωση στην εποπτική πρακτική της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) της 6.7.2012 (ESMA/2012/388), ορισμένα θέματα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 3606/2007, του άρθρου 6 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 2/452/1.11.2007 και άλλων σχετικών ρυθμίσεων.

N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 13 του Ν.4141/2013 προσθέτει το άρθρο 21Α και τροποποιεί το άρθρο 14 του Ν.3606/2007.
N.4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 108 του Ν.4209 αντικαθιστά το άρθρο 76 του Ν.3606/2007.
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 24 του Ν.4416 τροποποιεί τα άρθρα 12, 25, 36 και 39 του Ν.3606/2007.
Ν. 4474 ΦΕΚ 80/Α/07.06.2017
Το άρθρο 20 του Ν.4474 αντικαθιστά το άρθρο 22 του Ν.3606/2007 "Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ".
Ν. 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Το άρθρο 97 του Ν.4514 καταργεί τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 70 του Ν.3606/2007.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/808/7.2.2018
Εγγραφή συνδεδεμένων αντιπροσώπων ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ σε μητρώο
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/894/23.10.2020
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κριτήρια καταλληλότητας των προσώπων που διευθύνουν τις δραστηριότητες ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ» (ΦΕΚ Β/2138/1.11.2007).
 
 
 
+ 6 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 2190 ΦΕΚ 216/Α/19.9.1920

Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών.

Ν. 2396 ΦΕΚ 73/Α/30.4.1996

Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές.

N. 3604 ΦΕΚ 189 / Α / 8.8.2007

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κ2-13288/4.9.2007

Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 Α/2007) για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών.

Ν. 3873 ΦΕΚ 150/Α/6.9.2010

Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών και της οδηγίας 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απαίτηση για τη σύνταξη έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης ανωνύμων εταιρειών.

Ν. 3884 ΦΕΚ 168/Α/24.09.2010

Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών – Τροποποίηση και προσαρμογή του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών και του ν. 2396/1996.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 10.02.2011

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης από εισηγμένες εταιρίες.

 
 
 
+ 33 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 3601 ΦΕΚ 178/Α/1.8.2007

Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/459/27.12.2007
Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. (Η απόφαση ΕΚ 686/26.6.2014 καταργεί την παρ.5 του άρθρου 3 της απόφασης 1/459)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/459/27.12.2007

Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/459/27.12.2007

Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/459/27.12.2007

Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/459/27.12.2007

Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/459/27.12.2007

Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/459/27.12.2007

Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/459/27.12.2007

Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007

Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Οδηγίες υποβολής στοιχείων υπολογισμού Κεφαλαιακής Επάρκειας.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ Ν.3601/2007

Υπόδειγμα με Πίνακες υποβολής Λειτουργικού Κινδύνου.

ΕΓΓΡΑΦΟ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3351_16.7.2008

Εφαρμογή του Ν.3601/2007 και των αποφάσεων 1-9/459/27.12.2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/479/17.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ. 5472/18.11.2008

Διευκρινιστική επιστολή σχετικά με τις υποχρεώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από Α.Ε.Δ.Α.Κ. διευρυμένου σκοπού σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 22.12.2008

Παράταση υποβολής της αναφοράς σχετικά με την Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5460/14.12.2009

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΕΔΑΚΕ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2176/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 του ΔΣ της ΕΚ "Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2186/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 7/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2190/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2179/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 9/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 6/572/23.12.2010 (ΦΕΚ 2236/Β/31.12.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 6/459/27.12.2007 του ΔΣ της ΕΚ "Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου"

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 "Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/572/23.12.2010

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 5/459/27.12.2007 "Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 26/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 9/459/27.12.2007 "Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 27/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 4/459/27.12.2007 "Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

Τροποποίηση της απόφασης ΕΚ 8/459/27.12.2007 "Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς".

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 29/606/22.12.2011

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459, 2/459, 3/459, 5/459/2007

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/609/9.2.2012

Τροποποίηση των αποφάσεων Ε.Κ. 1/459 και 2/459/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 48/11.05.2012

Διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 28/671/16.1.2014
Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου».
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 693/24/22.9.2014
Μεταβατικές διατάξεις για των υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και λοιπές διατάξεις.
 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3586 ΦΕΚ 151/ A / 10.07.2007

Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 2161/Β/17.10.2008

Κανόνες Επενδυτικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΕΚ 11/Β/7.1.2009

Πρόσληψη Συμβούλων Επενδύσεων από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).

Ν.3863 ΦΕΚ 115/Α/15.7.2010

Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.

 
 
 
N. 3581 ΦΕΚ 140/Α/28.6.2007

Πώληση και ταυτόχρονη μίσθωση ακινήτων του Δημοσίου μακροχρόνιες και χρηματοδοτικές μισθώσεις του Δημοσίου και άλλες διατάξεις.

 
 
 
+ 20 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.3556 ΦΕΚ 91/Α/30.4.2007

Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις. (Προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/109/ΕΚ)

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 2502/14.6.2007

Υποχρεώσεις εκδοτών σχετικά με τη δημοσιοποίηση ρυθμιζόμενων πληροφοριών του Ν.3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/434/3.7.2007

Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν.3556/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 33/3.7.2007

Διευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του &8710;ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/448/11.10.2007

Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαμηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 34 / 24.01.2008

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. Αρ.Πρωτ.2052 /12.5.2008

Διευκρινήσεις για τις Κοινές Επενδυτικές Μερίδες.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/480/24.7.2008 (ΦΕΚ 1564/Β/6.8.2008)

Τροποποίηση της απόφασης 6/448/11.10.2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. ΑΡ.ΠΡΩΤ.3649/28.7.2008

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Κ. 6 & 7/448/2007 και 1/480/2008.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 19.12.2008

Διευκρινήσεις αναφορικά με το νόμο για τις Δημόσιες Προτάσεις.

ΕΠΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ. 595/12.2.2009

Διευκρινίσεις εφαρμογής των υποχρεώσεων των εκδοτών στο πλαίσιο του ν.3556/2007 (άρθρα 4,5 και 6) και των αποφάσεων 1/434/2007 και 7/448/2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ν.4281 ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014
Με το άρθρο 9 παρ.2 του Ν.4281, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης η' της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.3556/2007.
Ν. 4374 ΦΕΚ 50/Α/01.04.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις. (Το άρθρο 2 του Ν. 4374 τροποποιεί διατάξεις του Ν. 3556/2007)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 25 του Ν.4416 προσθέτει μετά το άρθρο 5α του Ν.3556/2007 άρθρο 5β.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/8/14.4.2016
Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007 (Καταργεί την αποφ. ΕΚ 4/507/2007 και τα άρθρα 1 έως 5 της αποφ. ΕΚ 7/448/2007)
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 754/12/14.4.2016
Τροποποίηση της υπ'αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.3.2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 889/12A/31.08.2020
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 8/754/14.4.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Ειδικά Θέματα Περιοδικής Πληροφόρησης βάσει του ν. 3556/2007»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 21.1.2021
Αναβολή της εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 22.1.2021
Προαιρετική αναβολή εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) κατά ένα έτος.
ΝΟΜΟΣ 4920 ΦΕΚ 74/Α/15.4.2022
Το άρθρο 204 του Ν. 4920 αντικαθιστά την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.3556/2007
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3522 ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006

Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. (Άρθρο 15:Φορολογία αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου.)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1052 / 15.3.2007

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3522/2006 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1092 / 27.7.2007

Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις.

 
 
 
+ 8 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.3461 ΦΕΚ 106/Α/30.5.2006

Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/403/8.11.2006 ΦΕΚ 1738/Β/29.11.2006

Άσκηση δικαιώματος εξαγοράς μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/409/29.12.2006 ΦΕΚ 18/Β/16.1.2007

Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 17/427/9.5.2007 ΦΕΚ 773/Β/15.5.2007

Διαδικασία και τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/526/20.10.2009 (ΦΕΚ 2374/Β/26.11.2009)

Αντικατάσταση της παρ.2 του άρθρου 2 της απόφασης 1/409/29.12.2006 του ΔΣ της Ε.Κ. "Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης".

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 10.6.2010

Διευκρινίσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του συμβούλου του προτείνοντος σε Δημόσια Πρόταση για την απόκτηση κινητών αξιών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 7.7.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με το ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 5.10.2010

Διευκρίνιση αναφορικά με τον ν.3461/2006 για τις δημόσιες προτάσεις (split ή reverse split).

Ν. 4514 ΦΕΚ 14/Α/30.01.2018
Το άρθρο 108 του Ν.4514 τροποποιεί τα άρθρα 7, 9 και 27 του Ν.3461
 
 
 
Ν. 3487 ΦΕΚ 190 / Α / 11.9.2006

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003.

 
 
 
Ν. 3455 ΦΕΚ 84/Α/18.4.2006
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις.
 
 
 
+ 24 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.2523 ΦΕΚ 179/Α/11.9.1997

Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.

Ν. 3424 ΦΕΚ/Α/13.12.2005

Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α) και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις.

Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. 435/2.2.2009

Κατάλογος χωρών με ισοδύναμη εποπτεία για την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β/6.5.2009)

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 41/8.4.2009

Ενδεικτική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ν. 3842 ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010

Με το άρθρο 77 του ν.3842/2010 προστέθηκε περίπτωση ιη στο άρθρο 3 του ν.3691/2008.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1127/31.8.2010

Κοινοποίηση του ν. 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει, και παροχή σχετικών οδηγιών για την εφαρμογή του.

Ν. 3932 ΦΕΚ 49/Α/10.3.2011

Τροποποίηση Ν. 3691 ΦΕΚ 166/Α/5.8.2008

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 34/586/26.5.2011

Εφαρμογή μέτρων δέουσαν επιμέλειας σε περιπτώσεις εξωτερικής ανάθεσης ή αντιπροσώπευσης

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 35/586/26.5.2011

Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 του ΔΣ της ΕΚ

Ν. 3994 ΦΕΚ 165/Α/25.7.2011
Με την παράγραφο 76 του ν.3994/2011, αντικαθιστάται η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 (Α΄166)
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Ε. 2652/29.2.2012
Τροποποίηση των Αποφάσεων της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων 281/5/17.3.2009 «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» και 285/6/9.7.2009 «Ενδεικτική τυπολογία ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών κατά την έννοια των παραγράφων 13-14 του άρθρου 4 του ν. 3691/2008»
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 18/620/28.6.2012

Παράταση της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2012 της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 49/28.11.2012
Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010)
N. 4170 ΦΕΚ 163/A/12.07.2013
Το άρθρο 74 παρ.5, τροποποιεί το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3691/2008
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΚ 52/22.5.2014
Διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες της Ετήσιας Έκθεσης του άρθρου 10 παρ. 2 της Απόφασης 1/506/2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 04.08.2014
Έκδοση Δημόσιας Ανακοίνωσης από τη FATF σχετικά με τις χώρες που αποτελούν κίνδυνο για το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Δημόσια Ανακοίνωση για τις χώρες και περιοχές υψηλού κινδύνου στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATF 27.06.2014
FATF Χώρες και περιοχές που παρουσιάζουν στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 20/735/22.10.2015 (ΦΕΚ Β/2385/6.11.2015)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/820/30.5.2018 ΦΕΚ 2732/Β/10.7.2018
Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009)».
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Κ. 09/07/2021
Παράταση προθεσμίας υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης των ορκωτών ελεγκτών και της Ετήσιας Έκθεσης των άρθρων 9 και 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 13/966/30.9.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/506/08.04.2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β΄ 834).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 4/982/30.03.2023
Παράταση της προθεσμίας του άρθρου 10 της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»
 
 
 
+ 6 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 3371 ΦΕΚ 178/Α/14.07.2005

Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. - Κεφάλαιο Δ: Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. - Άρθρο 49: Πιστοποίηση υπαλλήλων και στελεχών των ΑΕΔΑΚ και ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/397/13.9.2006 ΦΕΚ 1440/Β/2.10.2006

Σύναψη δανείου από ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005.

Ν.3756 ΦΕΚ 53/Α/31.3.2009

Η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3756, τροποποιεί την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.3371/2005 μειώνοντας το μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΕΧ σε €500.000

N. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 3 του Ν.4141 τροποποιεί την παρ.5 του άρθρου 17 και αντικαθιστά τις παρ. 6 του άρθρου 31 και παρ. 1δ του άρθρου 30 του Ν.3371
N. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 104 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 30 και 31 του Ν.3371.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 55 του Ν.4646 τροποποιεί το άρθρο 39 του Ν.3371/2005
 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 2251 ΦΕΚ 191/Α/16.11.1994

Προστασία των καταναλωτών.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ζ1-629/10.5.2005 ΦΕΚ 720/Β/30.05.2005

Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (ΦΕΚ 191/Α) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ.

Ν. 3587 ΦΕΚ 152/Α/10.7.2007

Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149).

 
 
 
+ 10 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 3340 (ΦΕΚ 112 / Α / 10.05.2005)

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. (Οδηγία 2003/6/ΕΚ - κατάχρηση αγοράς/market abuse).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Ενδείξεις Χειραγώγησης της Αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Διαμεσολαβούν κατΕπάγγελμα στην Κατάρτιση σχετικά με την Πρόληψη Περιπτώσεων Κατάχρησης της Αγοράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 3/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των εκδοτών για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 4/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Υποχρεώσεις των Προσώπων που Εκπονούν ή Διαδίδουν Αναλύσεις.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Κ. για την απόφαση 4/347/12.7.2005

Παρακολούθηση αναλύσεων στο πλαίσιο της απόφασης 4/347/12.7.2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (27.11.2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 5/347/12.7.2005 (ΦΕΚ 983/Β/13.7.2005)

Διαδικασία και Κριτήρια για τον Χαρακτηρισμό Πρακτικών της Αγοράς ως Αποδεκτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ. με Αρ.Πρωτ.114/15.5.2007

Αγορές ιδίων µετοχών µε τρόπο που δεν συνιστά κατάχρηση αγοράς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 36 / 16.05.2008

Διευκρινίσεις επί της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 1/503/13.3.2009 (ΦΕΚ 764/Β/27.4.2009)

Αποδεκτή πρακτική αγοράς: Αγορά ιδίων μετοχών και διακράτησή τους για μελλοντική απόκτηση μετοχών άλλης εταιρίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 45 / 21.07.2011

Συναλλαγές εισηγμένης εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη

 
 
 
+ 7 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3312 (ΦΕΚ 35/Α/16.2.2005)

Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. - Κεφάλαιο Δεύτερο: Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ, σχετικά με τη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1140/11.11.2005

Έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1141/18.11.2005

Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1012/27.01.2006

Ορισμός αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν.3312/2005.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1082/24.5.2006

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3312/16.2.2005 που αφορούν στη φορολογία των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1078 / 10.5.2007

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1141/2005, σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1122/25.8.2008

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1078/2007), σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΝΟΜΟΣ 4378 ΦΕΚ 55/Α/5.4.2016
Το άρθρο 5 του Ν.4378/2016 προσθέτει νέο άρθρο 13Α στο Ν.3312/2005
 
 
 
Ν. 3296 (ΦΕΚ 253/Α/14.12.2004)

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2: Διακράτηση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Άρθρο 8: Εισοδήματα από κινητές αξίες Άρθρο 12: Μείωση φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών.

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ. 3156 ΦΕΚ 157 / Α / 25.06.2003

Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1102 13.05.2013
Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 21 του Ν.4416 τροποποιεί τα άρθρα 1, 4 και 5 του Ν.3156/2003.
 
 
 
N. 3152 ΦΕΚ 152 / Α / 19.06.2003

Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 
 
 
+ 2 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝΟΜΟΣ 3213 ΦΕΚ 309/Α/31.12.2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων (Πόθεν Έσχες).
ΝΟΜΟΣ 4571 ΦΕΚ 186/Α/30.10.2018
Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις.
ΝΟΜΟΣ 5026 ΦΕΚ 45/Α/28.02.2023
Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις
 
 
 
N.3029 ΦΕΚ 160/Α/11.7.2002

Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

 
 
 
+ 6 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.2992 ΦΕΚ 54/Α/20.3.2002

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις. (Καθιέρωση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ΚΕΦ.Α / Άρθρο 1)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 53705/994 ΦΕΚ 1129/Β/11.08.2003

Χρόνος εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

Ν. 3229 ΦΕΚ 38/Α/10.02.2004

Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις.

Ν. 3301 ΦΕΚ 263/Α/23.12.2004

"Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις" Άρθρα 11-14

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1025/16.2.2005

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Β΄ του ν.3301/2004 (ΦΕΚ 263Α΄) «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» που αναφέρονται σε θέματα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992 ΦΕΚ 84Α΄) για την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Κ2 11365/16.12.2008 ΦΕΚ 27/Β/7.1.2009

Δημοσιευμένα Στοιχεία και Πληροφορίες των Εταιριών που συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, σύμφωνα με τα υιοθετημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 1 του Ν.4141 τροποποιεί το άρθρο 7 του Ν.2992/2002
 
 
 
Ν.2937 ΦΕΚ 169/Α/26.7.2001

Αρθρο 15: Αμοιβαία Κεφάλαια από Συνεταιριστικές Τράπεζες

 
 
 
+ 3 Συνδεδεμένες αποφάσειςN. 1969/1991
Ισχύουσες διατάξεις νόμου 1969 (31.3.2016)
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 19 του Ν.4416 τροποποιεί το άρθρο 78A του Ν.1969/1991.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2/892/13.10.2020
Διαδικασίες και δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή/και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 2/894/23.10.2020
ε) Προσαρμογή στα άρθρα 76 και 78 του ν. 1969/1991 και την παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 Ν.4706/2020,ΦΕΚ Α 136/17.7.2020.
 
 
 
+ 18 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.2778 ΦΕΚ 295/30.12.1999

Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 26294/Β.1425 ΦΕΚ 949 Β/ 31.07.2000

Καθορισμός Μεθόδων Αποτίμησης Στοιχείων Ακίνητης Περιουσίας των Α.Κ. & των Ε.Ε.Χ. Ακίνητης Περιουσίας.

Ν.2892 ΦΕΚ 46/Α/9.3.2001

Άρθρο 5 παρ.17 και 18: Τροποπ. Ν.2778/1999 Άρθρα 6 και 7: Τροποπ. Ν.2190/1920 και Ν.2843/2000

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/249/25.07.2002 (ΦΕΚ 1197/Β/16.9.2002)

Ελάχιστο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου των Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 7/259/19.12.2002

Καθορισμός ελάχιστου περιεχομένου ασφαλιστικών συμβολαίων των ακινήτων στα οποία επενδύουν τα αμοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας και οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 8/259/19.12.2002

Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας και τη λειτουργεία Εταιρίας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε.Κ. 43/25.6.2009

Πίνακας 2

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ 1812/Β/18.11.2010)

Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία" (ΦΕΚ Β'/19/16.1.2003).

Ν. 4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 19 του Ν.4141/2013 αντικαθιστά τα άρθρα 21-28 και 30 του Ν.2778/1999
Ν. 4209 ΦΕΚ 253/Α/21.11.2013
Το άρθρο 107 του Ν.4209 τροποποιεί τα άρθρα 22 και 23 του Ν.2778/1999
Ν. 4281 ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014
Το άρθρο 8 του Ν.4281/2014 τροποποιεί το Ν.2778/1999
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ 1074/07.06.2016
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή νέων διατάξεων του Ν.4389/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 760/5/14.7.2016
Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β΄/19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).
Ν. 4416 ΦΕΚ 160/Α/06.09.2016
Το άρθρο 22 του Ν.4416 αντικαθιστά την περίπτωση στ' της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2778, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4141/2013.
Ν. 4410 ΦΕΚ 141/Α/03.08.2016
Το άρθρο 63 του Ν.4410 αντικαθιστά την παρ.7 του άρθρου 31 του Ν.2778, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν.4389/2016.
ΝΟΜΟΣ 4514 (ΦΕΚ 14/Α/30/01/2018)
Το άρθρο 106 του Ν.4514 τροποποιεί τα άρθρα 22 και 24 του Ν.2778/1999
ΝΟΜΟΣ 4646 ΦΕΚ 201/Α/12.12.2019
Το άρθρο 53 του Ν.4646 τροποποιεί τα άρθρα 20 και 31 του Ν.2778/1999, για τον τρόπο φορολόγησης των Α.Ε.Ε.Α.Π.
 
 
 
+ 1 Συνδεδεμένες αποφάσειςΝ.2367 ΦΕΚ 261/Α/29.12.1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (ΕΚΕΣ)
N.4141 ΦΕΚ 81/Α/5.4.2013
Το άρθρο 2 του Ν.4141 τροποποιεί τα άρθρα 5 και 6 του Ν.2367/1995
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και την εμπειρία σας όταν την χρησιμοποιείτε. / We use cookies to improve our website and your experience when using it.
Για να ενημερωθείτε για την πολιτική μας για τα cookies διαβάστε εδώ privacy policy / To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

Αποδέχομαι τη χρήση cookies από αυτή την ιστοσελίδα / I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk